Copper 360 samlar in R274 miljoner med High West Capital Partners för att finansiera Nama Copper Acquisition och utökad produktion

Av High West Capital Partners
Den december 21, 2023

Copper 360 samlar in R274 miljoner i form av skulder och eget kapital för att finansiera Nama Copper Acquisition and Expanded Production Growth-planen för Rietberggruvan.

 

Copper 360 Limited
(Tidigare Big Tree Copper Limited)
(Inkorporerat i Sydafrika)
Registreringsnummer 2021/609755/06
JSE aktiekod: CPR ISIN: ZAE000318531
("Copper 360" eller "bolaget")

Höjdpunkter

 • Totalt kapital på R274 miljoner säkrat.
 • R189 miljoner är upptagna av genom skuld.
 • R85 miljoner lyfts av frågan om nytt eget kapital.
 • Nytt eget kapital representerar mindre än 6 % av det totala emitterade aktiekapitalet men ger 6,253 2025 ton ytterligare kopparmetallprognos för 2026 FY och 1 FY, vilket representerar ytterligare prognostiserad försäljning på R8,500 miljard (vid 19 XNUMX USD/ton koppar och en växelkurs på XNUMX ZAR till USD) .
 • Insamlat kapital kommer att finansiera förvärvet av Nama Copper och ytterligare investeringar för den nya gruvplanen på Rietberg.
 • Gruva som kommer att inrikta sig på 85 % mer produktion än vad som ursprungligen planerats vid börsnoteringen samt ett generatorkraftverk.
 • Ytterligare eget kapital och royaltyåtaganden för ytterligare R50 miljoner förhandlas fram som skulle kunna se det totala antalet kapitalökningar till R324 miljoner.

Jan Nelson, VD för Copper 360, Sydafrikas enda börsnoterade kopparproducent, kommenterade; "Vår förmåga att anskaffa ytterligare kapital på mycket svåra finansmarknader samtidigt som flera stora tillverkare säger upp folk och minskar tillväxten är ett bevis inte bara på värdet som investerare ser i kopparpriset utan också värdet Copper 360 erbjuder alla intressenter. Vårt förvärv av Nama Copper är nu fullt finansierat, och detta säkerställer att vi kommer att fördubbla vår produktion under 2025 FY. Vi kommer att ha 3 nya kopparbearbetningsanläggningar i produktion i februari 2025 och vår nya Rieberg koppargruva kommer online i början av 2025. Summan av kardemumman är att vi förväntar oss att leverera R1 miljard mer i kopparförsäljning än vad som ursprungligen planerades vid börsnoteringen, vilket mer än lätt motiverade en liten utspädning för aktieägarna eftersom 70 % av det nya kapitalet finansieras med lån.”

"Vi har strukturerat det insamlade kapitalet genom flera finansiella instrument vilket resulterat i minimal utspädning för aktieägarna och maximal flexibilitet för bolaget vad gäller återbetalningstid och -förmåga samt balansräkningsstabilitet och marginal. Att ha balansräkningen fullt finansierad med lite extra kontanter säkerställer att leveransrisken minskas och oförutsedda händelser finansieras. Detta sker med en mycket minimal utspädning för aktieägarna och positionerar företaget för betydande tillväxt och framgång.”

Eventuella framåtblickande uttalanden i detta tillkännagivande har inte granskats eller rapporterats av bolagets externa
revisorer.

AVTAL

Företaget har säkrat ett totalt kapital på R274 miljoner (tvåhundrasjuttiofyra miljoner Rand) för att finansiera (a) förvärvet av Nama
Koppar (b) det ökade kapitalet som krävs för Rietbergsgruvan som har fördubblats i termer av beräknad kopparproduktionskapacitet. De
kapitalkällan är följande:

Finansieringstyp Belopp (ZAR)
Skuld 189 000 000
Eget kapital 85 000 000
Totalt 274 000 000
Kapitalet kommer att ha följande inverkan på produktionsprognosen:

Kopparmetallton per år
FY 2025 FY 2026 Procentuell förändring
Prognos vid notering 5 099 6 363 25 %
Ny prognos (tillämpning av kapital) 9 789 14 778 51%

1. LÅNEAVTAL

Bolaget har ingått tre låneavtal för en total köpeskilling på R189 miljoner (hundraåttionio miljoner Rand) som sammanfattas i tabellen nedan och beskrivs mer fullständigt i avsnitten som följer:

Entitet Nationalitet Närstående Lån Quantum (ZAR) Återbetalning
period (månader)
Handa Mining Corporation Kanada Ja 74 000 000 6
Diaruk (Pty) Ltd Sydafrika nr 10 000 000 6
Darmane (Pty) Ltd Sydafrika Ja 30 000 000 6
High West Capital Partners Singapore nr 75 000 000 60
Totalt 189 000 000

1.4 LÅNEAVTAL FÖR HIGH WEST CAPITAL PARTNERS LLC

Den 21 november 2023 ingick bolaget ett låneavtal med High West Capital Partners LLC ("High West") en privat
värdepappersföretag, varigenom High West kommer att låna ut bolaget upp till 50 % av det nuvarande marknadsvärdet på 37?720 000 aktier i
Företag (ungefär R75 miljoner (Sjuttiofem miljoner Rand)). De materiella villkoren i avtalet är följande:

 • High West kan efter eget gottfinnande, men i samråd med Copper 360, meddela företaget om dess avsikt att finansiera en viss tranch. Detta meddelande kommer att vara skriftligt. Sådan anmälan kommer att innehålla delbeloppet och det avsedda sista datumet för delbetalningen.
 • Förskottet av ytterligare tranch ska vara villkorat av att det inte existerar någon fallissemang eller oreglerad värderingshändelse.
 • Belåningsgraden och antalet aktier ska överenskommas mellan parterna vid varje efterföljande
  tranche.
 • Alla utestående belopp av lånet under alla trancher ska bära ränta med ett belopp motsvarande 6.75 % (sex komma sjuttiofem per
  cent) per år som betalas i kvartalsvisa avbetalningar.
 • Lånet kommer att ställas som säkerhet genom en deposition på 37 720 000 Copper 360 aktier av de grundande aktieägarna (SA)
  Hayes, R Smith, JP Nelson och LAS du Plessis) när det gäller utlåningsavtal på normala marknadsvillkor
  med Copper 360. Skulle någon av de ställda aktierna förverkas till High West, kommer Bolaget att emittera samma antal
  aktier till de stiftande aktieägarna i takt med antalet förverkade aktier.

High West har utfärdat ett meddelande om avsikt att finansiera en initial tranch på cirka R58.9 miljoner (XNUMX komma nio miljoner Rand), med förbehåll för prejudikatet nedan.

Tillståndsprejudikat

Innan lånet förskotteras till Copper 360 måste företaget inhämta det nödvändiga godkännandet och medgivandet från den sydafrikanska reservbankens finansiella övervakningsavdelning med avseende på lånet inklusive återbetalning av lånebeloppet, tillsammans med upplupen ränta. Ansökan har gjorts till First National Bank som auktoriserad återförsäljare i utländsk valuta i detta avseende.

21 December 2023
Stellenbosch

KONTAKT: Micel Wilson (micel@copper360.co.za)

Utsedda rådgivare: Bridge Capital Advisors Proprietary Limited

Date: 21-12-2023 11:15:00
Producerad av JSE SENS-avdelningen. SENS-tjänsten är en informationsspridningstjänst som administreras av JSE Limited (”JSE”). JSE varken uttryckligen, underförstått eller underförstått, representerar, garanterar eller på något sätt garanterar sanningen, riktigheten eller fullständigheten av informationen som publiceras på SENS. JSE, deras tjänstemän, anställda och agenter accepterar inget ansvar för (eller med avseende på) någon direkt, indirekt, tillfällig förlust eller följdförlust eller skada av något slag eller art, hur det än uppstår, från användningen av SENS eller användningen av, eller beroende av information som sprids genom SENS.

Om High West Capital Partners
High West Capital Partners grundades i Hong Kong. Namnet High West eller Sai Ko Shan är en av bergstopparna på ön Hong Kong som har utsikt över centrala Hong Kong i norr, västerländsk utsikt över Victoria Harbour och Sydkinesiska havet. Alla integrerade handelsplatser som har en djup historia i framgången för Hongkong som ett finansiellt globalt epicentrum.

Media Kontakt
High West Capital Partners
+65 3158 7420
deals@highwestcapitalpartners.com
pr@highwestcapitalpartners.com
R91, 3:e våningen,
Eton Tower, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
https://highwestcapitalpartners.com/

Omedelbar offert

Ange aktiesymbolen.

Välj Exchange.

Välj typ av säkerhet.

Vänligen ange ditt förnamn.

Vänligen ange ditt efternamn.

Vänligen skriv in ditt telefonnummer.

Var god skriv in din e-postadress.

Ange eller välj det totala antalet aktier du äger.

Vänligen ange eller välj det önskade lånebeloppet du söker.

Välj lånesyfte.

Välj om du är tjänsteman/direktör.

High West Capital Partners, LLC får endast erbjuda viss information till personer som är "ackrediterade investerare" och/eller "kvalificerade kunder" eftersom dessa villkor definieras under tillämpliga federala värdepapperslagar. För att vara en "ackrediterad investerare" och/eller en "kvalificerad kund" måste du uppfylla kriterierna som anges i EN ELLER FLERA av följande kategorier/stycken numrerade 1-20 nedan.

High West Capital Partners, LLC kan inte ge dig någon information om dess låneprogram eller investeringsprodukter om du inte uppfyller ett eller flera av följande kriterier. Dessutom måste utländska medborgare som kan vara undantagna från att kvalificera sig som en amerikansk ackrediterad investerare fortfarande uppfylla de fastställda kriterierna, i enlighet med High West Capital Partners, LLC:s interna utlåningspolicy. High West Capital Partners, LLC kommer inte att tillhandahålla information eller låna ut till någon individ och/eller enhet som inte uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

1) Individ med nettovärde över 1.0 miljoner USD. En fysisk person (inte en enhet) vars nettoförmögenhet, eller gemensamma nettoförmögenhet med sin make, vid tidpunkten för köpet överstiger 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Vid beräkning av nettoförmögenhet kan du inkludera ditt eget kapital i lös egendom och fastigheter, inklusive din huvudsakliga bostad, kontanter, kortfristiga investeringar, aktier och värdepapper. Din inkludering av eget kapital i lös egendom och fastigheter bör baseras på mässan marknadsvärdet av sådan egendom minus skulder som säkras av sådan egendom.)

2) Individ med 200,000 200,000 USD individuell årlig inkomst. En fysisk person (inte en enhet) som hade en individuell inkomst på mer än $XNUMX XNUMX under vart och ett av de föregående två kalenderåren och som har en rimlig förväntan att nå samma inkomstnivå under innevarande år.

3) Individ med 300,000 300,000 USD gemensam årlig inkomst. En fysisk person (inte en enhet) som hade en gemensam inkomst med sin make på över XNUMX XNUMX USD under vart och ett av de föregående två kalenderåren och som har en rimlig förväntan att nå samma inkomstnivå under innevarande år.

4) Företag eller partnerskap. Ett bolag, partnerskap eller liknande enhet som har tillgångar på över 5 miljoner USD och som inte bildades i det specifika syftet att förvärva en andel i bolaget eller partnerskapet.

5) Återkallbart förtroende. En trust som kan återkallas av dess bidragsgivare och vars bidragsgivare är en ackrediterad investerare enligt definitionen i en eller flera av de andra kategorierna/paragraferna som numreras häri.

6) Oåterkalleligt förtroende. En trust (annat än en ERISA-plan) som (a) inte kan återkallas av dess bidragsgivare, (b) har tillgångar på över 5 miljoner USD, (c) inte bildades i det specifika syftet att förvärva en andel, och (d ) leds av en person som har sådan kunskap och erfarenhet i finansiella och affärsmässiga frågor att en sådan person är kapabel att utvärdera fördelarna och riskerna med en investering i stiftelsen.

7) IRA eller liknande förmånsplan. En IRA-, Keogh- eller liknande förmånsplan som endast täcker en enda fysisk person som är en ackrediterad investerare, enligt definitionen i en eller flera av de andra kategorierna/styckena som numreras häri.

8) Deltagarriktat konto för förmånsplan för anställda. En deltagarriktad personalförmånsplan som investerar i ledning av och för räkning av en deltagare som är en ackrediterad investerare, som den termen definieras i en eller flera av de andra kategorierna/styckena som numreras häri.

9) Annan ERISA-plan. En personalförmånsplan i den mening som avses i avdelning I i ERISA-lagen annan än en deltagarstyrd plan med totala tillgångar som överstiger 5 miljoner USD eller för vilka investeringsbeslut (inklusive beslutet att köpa en andel) fattas av en bank, registrerad investeringsrådgivare, spar- och låneförening eller försäkringsbolag.

10) Statens förmånsplan. En plan som upprättats och underhålls av en stat, kommun eller någon myndighet i en stat eller kommun, till förmån för dess anställda, med totala tillgångar som överstiger 5 miljoner USD.

11) Ideell enhet. En organisation som beskrivs i Section 501(c)(3) i Internal Revenue Code, i dess ändrade lydelse, med totala tillgångar överstigande 5 miljoner USD (inklusive kapital-, livränta- och livinkomstfonder), vilket framgår av organisationens senaste reviderade finansiella rapporter .

12) En bank enligt definitionen i Section 3(a)(2) i Securities Act (oavsett om den agerar för egen räkning eller i egenskap av förtroendeman).

13) En spar- och låneförening eller liknande institut enligt definitionen i 3 a § 5 A i värdepapperslagen (oavsett om den agerar för egen räkning eller i förtroendeskap).

14) En mäklare-handlare registrerad enligt börslagen.

15) Ett försäkringsbolag enligt definitionen i 2 § 13 § i lagen om värdepappersmarknaden.

16) Ett "företagsutvecklingsföretag" enligt definitionen i avsnitt 2(a)(48) i lagen om investeringsbolag.

17) Ett investeringsbolag för småföretag med licens enligt avsnitt 301 (c) eller (d) i Small Business Investment Act från 1958.

18) Ett "privat affärsutvecklingsföretag" enligt definitionen i avsnitt 202(a)(22) i Advisers Act.

19) Verkställande direktör eller direktör. En fysisk person som är en verkställande tjänsteman, direktör eller generalpartner i partnerskapet eller generalpartnern och är en ackrediterad investerare som den termen definieras i en eller flera av kategorierna/styckena som numreras häri.

20) Enhet som ägs helt av ackrediterade investerare. Ett bolag, partnerskap, privat investeringsbolag eller liknande enhet vars aktieägare är en fysisk person som är en ackrediterad investerare, som den termen definieras i en eller flera av kategorierna/styckena som numreras häri.

Vänligen läs meddelandet ovan och markera rutan nedan för att fortsätta.

Singapore

+65 3105 1295

Taiwan

Kommer snart!

Hong Kong

R91, 3:e våningen,
Eton Tower, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+852 3002 4462

Marknadstäckning