Bemyndigande styrelseledamöter: En översikt över styrelse av värdepappersstödda utlåningsbeslut i Irlands ISE

Av High West Capital Partners
På Oktober 18, 2023

Vikten av styrelseledamöter i beslut om utlåning med stöd av värdepapper

Värdepappersstödd utlåning är en finansiell praxis som innebär att man använder värdepapper, såsom aktier eller obligationer, som säkerhet för ett lån. Denna typ av utlåning har blivit allt mer populär de senaste åren, eftersom den gör det möjligt för privatpersoner och företag att snabbt och enkelt få tillgång till kapital. Men som all finansiell praxis medför värdepappersstödd utlåning risker, och det är avgörande för Styrelsemedlemmar att spela en aktiv roll i beslutsprocessen.

Styrelsemedlemmar har en förtroendeplikt att agera för bolagets och dess aktieägares bästa. Denna skyldighet sträcker sig till alla aspekter av företagets verksamhet, inklusive Beslut om utlåning med stöd av värdepapper. Genom att aktivt delta i dessa beslut, Styrelsemedlemmar kan bidra till att säkerställa att företaget gör sunda ekonomiska val och hanterar sina risker effektivt.

En av huvudrollerna för Styrelsemedlemmar in Beslut om utlåning med stöd av värdepapper är att bedöma riskerna. Medan värdepappersstödd utlåning kan vara ett värdefullt verktyg för att få tillgång till kapital, medför det också risken för potentiella förluster om värdet på de värdepapper som används som säkerhet minskar. Styrelsemedlemmar måste noggrant utvärdera kvaliteten och likviditeten hos de värdepapper som används som säkerhet, samt den potentiella påverkan på företagets totala finansiella ställning.

Styrelsemedlemmar bör också beakta villkoren för lånearrangemanget. Detta inkluderar att utvärdera räntorna, återbetalningsvillkoren och eventuella ytterligare avgifter eller avgifter i samband med lånet. Genom att noggrant granska dessa detaljer, Styrelsemedlemmar kan säkerställa att företaget ingår ett rättvist och rimligt avtal som överensstämmer med dess finansiella mål och mål.

Förutom att bedöma risker och utvärdera villkor, Styrelsemedlemmar bör också överväga effekten av värdepappersstödd utlåning på företagets rykte och allmänhetens uppfattning. Även om detta kanske inte är en direkt ekonomisk övervägande, är det en viktig aspekt av företagsstyrning. Styrelsemedlemmar måste fundera över hur Beslut om utlåning med stöd av värdepapper kan uppfattas av aktieägare, kunder och andra intressenter och vidta åtgärder för att mildra eventuella negativa effekter.

Att effektivt fullgöra sin roll i Beslut om utlåning med stöd av värdepapper, Styrelsemedlemmar måste ha en gedigen förståelse för de finansiella marknaderna och de specifika risker som är förknippade med denna typ av utlåning. Detta kan kräva fortlöpande utbildning och träning för att hålla sig uppdaterad om branschtrender och bästa praxis. Styrelsemedlemmar bör också söka input från finansiella experter och rådgivare för att säkerställa att de har tillgång till nödvändig information och expertis för att fatta välgrundade beslut.

Ytterst den aktiva medverkan av Styrelsemedlemmar in Beslut om utlåning med stöd av värdepapper är avgörande för effektiv bolagsstyrning. Genom att bedöma risker, utvärdera villkor och överväga inverkan på företagets rykte, Styrelsemedlemmar kan bidra till att säkerställa att företaget gör sunda ekonomiska val och hanterar sina risker effektivt. Detta kan i sin tur bidra till företagets långsiktiga framgång och hållbarhet.

Översikt över styrning av värdepappersstödda utlåningsbeslut i Irland

Styrelsemedlemmar' Roll i Beslut om utlåning med stöd av värdepapper: En Översikt över styrning in Irland

Värdepappersstödd utlåning har blivit ett allt populärare finansieringsalternativ för företag i Irland. Denna typ av utlåning tillåter företag att låna pengar med sina värdepapper, såsom aktier eller obligationer, som säkerhet. Men innan ett företag kan ägna sig åt värdepappersstödd utlåning finns det flera styrningsaspekter som måste beaktas. I den här artikeln kommer vi att ge en översikt över rollen av Styrelsemedlemmar in Beslut om utlåning med stöd av värdepapper in Irland.

Först och främst är det viktigt att förstå det Styrelsemedlemmar har en förtroendeplikt att agera för bolagets och dess aktieägares bästa. Denna skyldighet sträcker sig till alla aspekter av företagets verksamhet, inklusive Beslut om utlåning med stöd av värdepapper. Styrelsemedlemmar ansvarar för att bolagets upplåningsverksamhet bedrivs på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt.

När det gäller att Beslut om utlåning med stöd av värdepapper, Styrelsemedlemmar spelar en avgörande roll i godkännandeprocessen. De är ansvariga för att granska och utvärdera villkoren för lånearrangemanget, inklusive räntan, belåningsgraden och alla andra relevanta faktorer. Styrelsemedlemmar måste också bedöma de potentiella riskerna som är förknippade med lånearrangemanget och avgöra om fördelarna överväger riskerna.

För att kunna fatta välgrundade beslut, Styrelsemedlemmar måste ha tillgång till korrekt och aktuell information. Detta inkluderar finansiella rapporter, riskbedömningar och andra relevanta dokument. Styrelsemedlemmar bör också söka input från ledningen och externa rådgivare, såsom juridiska och finansiella experter, för att säkerställa att de har en heltäckande förståelse för lånearrangemanget.

Transparens är en annan viktig aspekt av styrning i Beslut om utlåning med stöd av värdepapper. Styrelsemedlemmar måste säkerställa att all relevant information lämnas till aktieägare och andra intressenter. Detta inkluderar att ge tydliga och koncisa förklaringar av lånearrangemanget, dess potentiella risker och de förväntade fördelarna. Genom att vara transparent, Styrelsemedlemmar kan bygga förtroende och förtroende bland aktieägare och intressenter.

Dessutom, Styrelsemedlemmar måste också beakta potentiella intressekonflikter när de görs Beslut om utlåning med stöd av värdepapper. De bör avslöja alla personliga eller professionella relationer som potentiellt kan påverka deras omdöme. Om det finns en intressekonflikt, Styrelsemedlemmar bör dra sig tillbaka från beslutsprocessen och låta oberoende styrelseledamöter fatta det slutliga beslutet.

Förutom deras roll i godkännandeprocessen, Styrelsemedlemmar har även ett ansvar att övervaka bolagets värdepappersstödda utlåningsverksamhet. Detta inkluderar att regelbundet se över utlåningsportföljens prestanda, bedöma effektiviteten av riskhanteringsstrategier och säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och förordningar. Styrelsemedlemmar bör också upprätta tydliga rapporteringsmekanismer för att hålla aktieägare och intressenter informerade om företagets utlåningsverksamhet.

Sammanfattningsvis Styrelsemedlemmar spela en kritisk roll i Beslut om utlåning med stöd av värdepapper in Irland. De har en förtroendeplikt att agera i företagets och dess aktieägares bästa intresse och de måste se till att utlåningsverksamheten bedrivs på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Genom att granska och utvärdera lånearrangemang, söka input från ledning och externa rådgivare, vara transparent, överväga potentiella intressekonflikter och övervaka låneaktiviteter, Styrelsemedlemmar kan fullgöra sitt styrningsansvar och bidra till företagets långsiktiga framgång.

Styrelseledamöternas roll för att säkerställa efterlevnad av irländska börsbestämmelser

Bemyndigande styrelseledamöter: En översikt över styrelse av värdepappersstödda utlåningsbeslut i Irlands ISE
Styrelsemedlemmar' Roll i Beslut om utlåning med stöd av värdepapper: En Översikt över styrning in Irland

Värdepappersstödd utlåning har blivit ett allt populärare finansieringsalternativ för företag i Irland. Denna typ av utlåning tillåter företag att använda sina värdepapper, såsom aktier eller obligationer, som säkerhet för lån. Men med denna ökade popularitet kommer behovet av korrekt styrning och tillsyn för att säkerställa efterlevnad Irländska börsen föreskrifter. I den här artikeln kommer vi att utforska rollen av Styrelsemedlemmar för att säkerställa efterlevnad och de åtgärder de kan vidta för att uppfylla sina skyldigheter.

Styrelsemedlemmar spelar en avgörande roll i beslutsprocessen när det gäller värdepappersstödd utlåning. De ansvarar för att övervaka företagets övergripande riskhanteringsstrategi och se till att alla lånebeslut överensstämmer med företagets mål och regulatoriska krav. Detta inkluderar att förstå och följa reglerna och föreskrifterna som anges av Irländska börsen.

En av huvuduppgifterna för Styrelsemedlemmar är att upprätta ett robust ramverk för styrning som beskriver policyerna och procedurerna för värdepappersstödd utlåning. Detta ramverk bör tydligt definiera roller och ansvar för varje styrelseledamot, såväl som processerna för godkännande och övervakning av lånebeslut. Genom att ha ett väldefinierat ramverk för styrning på plats, Styrelsemedlemmar kan säkerställa att alla lånebeslut fattas på ett öppet och ansvarsfullt sätt.

Förutom att upprätta ett ramverk för styrning, Styrelsemedlemmar bör också aktivt delta i due diligence-processen för värdepappersstödd utlåning. Detta innebär att noggrant utvärdera riskerna förknippade med varje lånetillfälle och utvärdera tillräckligheten av de säkerheter som erbjuds. Styrelsemedlemmar bör se över villkoren för låneavtalen och se till att de är rättvisa och rimliga för båda parter.

Dessutom, Styrelsemedlemmar bör regelbundet se över och övervaka företagets värdepappersstödda utlåningsportfölj. Detta inkluderar att bedöma prestandan för befintliga lån, övervaka eventuella förändringar i värdet på säkerheterna och utvärdera portföljens totala riskexponering. Genom att aktivt övervaka portföljen, Styrelsemedlemmar kan identifiera eventuella problem eller risker och vidta lämpliga åtgärder för att mildra dem.

Styrelsemedlemmar har också ett ansvar för att säkerställa att företaget har adekvat intern kontroll på plats för att hantera värdepappersstödd utlåning. Detta inkluderar att implementera processer för att verifiera ägandet och värdet av de värdepapper som används som säkerhet, samt upprätta rutiner för att övervaka och rapportera eventuella förändringar i säkerhetens värde. Genom att ha starka interna kontroller, Styrelsemedlemmar kan minimera risken för bedrägerier eller misskötsel i den värdepappersstödda utlåningsprocessen.

Slutligen, Styrelsemedlemmar bör hålla sig informerad om den senaste utvecklingen och bästa praxis inom värdepappersstödd utlåning. Detta inkluderar att delta i branschkonferenser, delta i utbildningsprogram och samarbeta med branschexperter. Genom att hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och reglerna, Styrelsemedlemmar kan fatta välgrundade beslut och se till att företagets värdepappersstödda utlåningsverksamhet förblir förenlig med Irländska börsen föreskrifter.

Sammanfattningsvis Styrelsemedlemmar spelar en avgörande roll för att säkerställa efterlevnad av Irländska börsen regelverk när det gäller utlåning med säkerhet i värdepapper. Genom att etablera ett robust ramverk för styrning, aktivt delta i due diligence-processen, övervaka utlåningsportföljen, implementera interna kontroller och hålla sig informerad om utvecklingen i branschen, Styrelsemedlemmar kan fullgöra sitt ansvar och tillvarata företagets intressen. Med korrekt styrning och tillsyn kan värdepappersstödd utlåning vara ett värdefullt finansieringsalternativ för företag i Irland.

Nyckelansvar för styrelseledamöter i beslut om utlåning med stöd av värdepapper

Styrelsemedlemmar' Roll i Beslut om utlåning med stöd av värdepapper: En Översikt över styrning in Irland

Värdepappersstödd utlåning har blivit ett allt populärare finansieringsalternativ för företag i Irland. När företag försöker låsa upp värdet på sina värdepapper, spelar roll Styrelsemedlemmar för att fatta lånebeslut har blivit avgörande. I den här artikeln kommer vi att utforska huvudansvaret för Styrelsemedlemmar in Beslut om utlåning med stöd av värdepapper och styrningsramen som styr deras handlingar.

Först och främst, Styrelsemedlemmar har en förtroendeplikt att agera för bolagets och dess aktieägares bästa. Denna skyldighet sträcker sig till Beslut om utlåning med stöd av värdepapperDär Styrelsemedlemmar måste noggrant överväga de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med sådana transaktioner. De måste säkerställa att villkoren i låneavtalet är rättvisa och rimliga och att företagets tillgångar är tillräckligt skyddade.

Styrelsemedlemmar ansvarar också för att övervaka företagets ramverk för riskhantering. I samband med utlåning med säkerhet i värdepapper innebär det att man bedömer låntagarnas kreditvärdighet och kvaliteten på de säkerheter som erbjuds. Styrelsemedlemmar måste ha en grundlig förståelse för företagets riskaptit och se till att lånebeslut överensstämmer med företagets övergripande riskstrategi.

Transparens och offentliggörande är nyckelprinciper för god förvaltning. Styrelsemedlemmar ska säkerställa att all relevant information ang Beslut om utlåning med stöd av värdepapper lämnas till aktieägare och andra intressenter. Detta inkluderar att tillhandahålla tydlig och korrekt information om villkoren i låneavtalet, de risker som är involverade och eventuella intressekonflikter. Genom att göra så, Styrelsemedlemmar kan främja tillit och förtroende för företagets beslutsprocesser.

Förutom sin tillsynsroll, Styrelsemedlemmar spelar också en avgörande roll för att fastställa företagets strategiska inriktning. Beslut om utlåning med stöd av värdepapper kan ha en betydande inverkan på företagets finansiella ställning och långsiktiga lönsamhet. Styrelsemedlemmar måste ta hänsyn till företagets övergripande finansiella mål och mål när de fattar lånebeslut, och se till att de överensstämmer med företagets strategiska plan.

Styrelsemedlemmar bör också vara medveten om det regelverk som styr värdepappersstödd utlåning inom Irland. Centralbanken i Irland har utfärdat riktlinjer och uppförandekoder som ger vägledning om bästa praxis inom detta område. Styrelsemedlemmar måste säkerställa att företagets utlåningsmetoder följer dessa regler och att lämpliga kontroller och skyddsåtgärder finns på plats.

Effektiv kommunikation och samarbete är avgörande för Styrelsemedlemmar att fullgöra sina skyldigheter Beslut om utlåning med stöd av värdepapper. Styrelsemedlemmar bör delta i öppna och konstruktiva diskussioner och dela med sig av sin expertis och insikter för att komma fram till välinformerade beslut. De bör också söka input från ledningen och externa rådgivare, utnyttja sin kunskap och erfarenhet för att fatta sunda lånebeslut.

Slutligen Styrelsemedlemmar ska regelbundet se över och utvärdera bolagets värdepappersstödda utlåningsverksamhet. Detta inkluderar övervakning av krediternas resultat, bedömning av effektiviteten i riskhanteringskontroller och identifiering av eventuella förbättringsområden. Genom att göra regelbundna granskningar, Styrelsemedlemmar kan säkerställa att företagets utlåningsmetoder förblir i linje med dess strategiska mål och riskaptit.

Sammanfattningsvis Styrelsemedlemmar spela en kritisk roll i Beslut om utlåning med stöd av värdepapper in Irland. De har en förtroendeplikt att agera i företagets och dess aktieägares bästa intressen och se till att lånebeslut fattas på ett öppet och ansvarsfullt sätt. Genom att förstå deras huvudansvar och följa styrningsramverket, Styrelsemedlemmar kan bidra till företagets långsiktiga framgång och hållbarhet.

Bästa praxis för styrelseledamöter vid hantering av värdepappersstödda utlåningsbeslut i Irland

Styrelsemedlemmar' Roll i Beslut om utlåning med stöd av värdepapper: En Översikt över styrning in Irland

Värdepappersstödd utlåning har blivit ett alltmer populärt finansieringsalternativ för privatpersoner och företag i Irland. Denna typ av utlåning tillåter låntagare att använda sina värdepapper, såsom aktier eller obligationer, som säkerhet för ett lån. Även om värdepappersstödd utlåning kan ge många fördelar, medför den också vissa risker som måste hanteras noggrant. Det är här rollen Styrelsemedlemmar blir avgörande för att säkerställa sunda lånebeslut.

Styrelsemedlemmar spelar en viktig roll för att övervaka verksamheten och beslutsprocesserna i ett företag. När det gäller värdepappersstödd utlåning sträcker sig deras ansvar till att se till att utlåningsbesluten överensstämmer med företagets övergripande strategi och riskaptit. Detta kräver en grundlig förståelse för utlåningsprocessen, de tillhörande riskerna och det regelverk som styr sådana transaktioner.

En av de viktigaste bästa metoderna för Styrelsemedlemmar i förvaltningen Beslut om utlåning med stöd av värdepapper är att upprätta ett tydligt och robust ramverk för styrning. Detta ramverk bör beskriva roller och ansvar för Styrelsemedlemmar, ledning och andra intressenter som är involverade i utlåningsprocessen. Den bör också definiera beslutsprocessen, inklusive kriterierna för att godkänna eller avslå låneansökningar.

Öppenhet och ansvarsskyldighet är väsentliga delar av ett starkt ramverk för styrning. Styrelsemedlemmar bör ha tillgång till korrekt och aktuell information om utlåningsverksamheten, inklusive låneportföljens resultat och eventuella risker. Regelbunden rapportering och kommunikation mellan styrelse och ledning är avgörande för att säkerställa det Styrelsemedlemmar är välinformerade och kan fatta välgrundade beslut.

En annan viktig aspekt av Styrelsemedlemmar' roll i Beslut om utlåning med stöd av värdepapper är riskhantering. Styrelsemedlemmar bör aktivt delta i identifieringen, bedömningen och begränsningen av risker i samband med värdepappersstödd utlåning. Detta inkluderar förståelse för låntagares kreditvärdighet, värderingen av värdepapper och den potentiella påverkan av marknadsfluktuationer på låneportföljen.

För att effektivt hantera risker, Styrelsemedlemmar bör säkerställa att lämpliga riskhanteringspolicyer och rutiner finns på plats. Dessa policyer bör ta itu med frågor som lånegarantistandarder, metoder för värdering av säkerheter och övervakning av låneresultat. Regelbundna riskbedömningar och stresstester bör också utföras för att identifiera och hantera eventuella nya risker.

Efterlevnad av myndighetskrav är en annan kritisk aspekt av Styrelsemedlemmar' roll i Beslut om utlåning med stöd av värdepapper. Styrelsemedlemmar bör känna till relevanta lagar och förordningar som reglerar värdepappersstödd utlåning i Irland. De bör säkerställa att företagets utlåningsverksamhet bedrivs i enlighet med dessa regler och att lämpliga kontroller finns på plats för att förhindra eventuella överträdelser.

Förutom styrning, riskhantering och efterlevnad, Styrelsemedlemmar bör också överväga de etiska konsekvenserna av Beslut om utlåning med stöd av värdepapper. De bör säkerställa att utlåningsverksamheten bedrivs på ett rättvist och öppet sätt, med vederbörlig hänsyn till låntagarnas och andra intressenters intressen. Detta inkluderar att undvika intressekonflikter och att se till att villkoren för lånen är rimliga och rättvisa.

Sammanfattningsvis Styrelsemedlemmar spelar en avgörande roll i förvaltningen Beslut om utlåning med stöd av värdepapper in Irland. Genom att upprätta ett tydligt ramverk för styrning, aktivt hantera risker, säkerställa efterlevnad av regelverk och överväga etiska konsekvenser, Styrelsemedlemmar kan bidra till sundhet och hållbarhet i utlåningsverksamheten. Deras tillsyn och vägledning är avgörande för att tillvarata företagets och dess intressenters intressen i detta allt viktigare finansieringsalternativ.

Lär dig om styrelseledamöternas roll i beslut om värdepappersstödda utlåning i Irland och få en omfattande översikt över styrelseformer. Upptäck mer på High West Capital Partners hemsida: https://highwestcapitalpartners.com/about/#origins.

Omedelbar offert

Ange aktiesymbolen.

Välj Exchange.

Välj typ av säkerhet.

Vänligen ange ditt förnamn.

Vänligen ange ditt efternamn.

Vänligen skriv in ditt telefonnummer.

Var god skriv in din e-postadress.

Ange eller välj det totala antalet aktier du äger.

Vänligen ange eller välj det önskade lånebeloppet du söker.

Välj lånesyfte.

Välj om du är tjänsteman/direktör.

High West Capital Partners, LLC får endast erbjuda viss information till personer som är "ackrediterade investerare" och/eller "kvalificerade kunder" eftersom dessa villkor definieras under tillämpliga federala värdepapperslagar. För att vara en "ackrediterad investerare" och/eller en "kvalificerad kund" måste du uppfylla kriterierna som anges i EN ELLER FLERA av följande kategorier/stycken numrerade 1-20 nedan.

High West Capital Partners, LLC kan inte ge dig någon information om dess låneprogram eller investeringsprodukter om du inte uppfyller ett eller flera av följande kriterier. Dessutom måste utländska medborgare som kan vara undantagna från att kvalificera sig som en amerikansk ackrediterad investerare fortfarande uppfylla de fastställda kriterierna, i enlighet med High West Capital Partners, LLC:s interna utlåningspolicy. High West Capital Partners, LLC kommer inte att tillhandahålla information eller låna ut till någon individ och/eller enhet som inte uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

1) Individ med nettovärde över 1.0 miljoner USD. En fysisk person (inte en enhet) vars nettoförmögenhet, eller gemensamma nettoförmögenhet med sin make, vid tidpunkten för köpet överstiger 1,000,000 XNUMX XNUMX USD. (Vid beräkning av nettoförmögenhet kan du inkludera ditt eget kapital i lös egendom och fastigheter, inklusive din huvudsakliga bostad, kontanter, kortfristiga investeringar, aktier och värdepapper. Din inkludering av eget kapital i lös egendom och fastigheter bör baseras på mässan marknadsvärdet av sådan egendom minus skulder som säkras av sådan egendom.)

2) Individ med 200,000 200,000 USD individuell årlig inkomst. En fysisk person (inte en enhet) som hade en individuell inkomst på mer än $XNUMX XNUMX under vart och ett av de föregående två kalenderåren och som har en rimlig förväntan att nå samma inkomstnivå under innevarande år.

3) Individ med 300,000 300,000 USD gemensam årlig inkomst. En fysisk person (inte en enhet) som hade en gemensam inkomst med sin make på över XNUMX XNUMX USD under vart och ett av de föregående två kalenderåren och som har en rimlig förväntan att nå samma inkomstnivå under innevarande år.

4) Företag eller partnerskap. Ett bolag, partnerskap eller liknande enhet som har tillgångar på över 5 miljoner USD och som inte bildades i det specifika syftet att förvärva en andel i bolaget eller partnerskapet.

5) Återkallbart förtroende. En trust som kan återkallas av dess bidragsgivare och vars bidragsgivare är en ackrediterad investerare enligt definitionen i en eller flera av de andra kategorierna/paragraferna som numreras häri.

6) Oåterkalleligt förtroende. En trust (annat än en ERISA-plan) som (a) inte kan återkallas av dess bidragsgivare, (b) har tillgångar på över 5 miljoner USD, (c) inte bildades i det specifika syftet att förvärva en andel, och (d ) leds av en person som har sådan kunskap och erfarenhet i finansiella och affärsmässiga frågor att en sådan person är kapabel att utvärdera fördelarna och riskerna med en investering i stiftelsen.

7) IRA eller liknande förmånsplan. En IRA-, Keogh- eller liknande förmånsplan som endast täcker en enda fysisk person som är en ackrediterad investerare, enligt definitionen i en eller flera av de andra kategorierna/styckena som numreras häri.

8) Deltagarriktat konto för förmånsplan för anställda. En deltagarriktad personalförmånsplan som investerar i ledning av och för räkning av en deltagare som är en ackrediterad investerare, som den termen definieras i en eller flera av de andra kategorierna/styckena som numreras häri.

9) Annan ERISA-plan. En personalförmånsplan i den mening som avses i avdelning I i ERISA-lagen annan än en deltagarstyrd plan med totala tillgångar som överstiger 5 miljoner USD eller för vilka investeringsbeslut (inklusive beslutet att köpa en andel) fattas av en bank, registrerad investeringsrådgivare, spar- och låneförening eller försäkringsbolag.

10) Statens förmånsplan. En plan som upprättats och underhålls av en stat, kommun eller någon myndighet i en stat eller kommun, till förmån för dess anställda, med totala tillgångar som överstiger 5 miljoner USD.

11) Ideell enhet. En organisation som beskrivs i Section 501(c)(3) i Internal Revenue Code, i dess ändrade lydelse, med totala tillgångar överstigande 5 miljoner USD (inklusive kapital-, livränta- och livinkomstfonder), vilket framgår av organisationens senaste reviderade finansiella rapporter .

12) En bank enligt definitionen i Section 3(a)(2) i Securities Act (oavsett om den agerar för egen räkning eller i egenskap av förtroendeman).

13) En spar- och låneförening eller liknande institut enligt definitionen i 3 a § 5 A i värdepapperslagen (oavsett om den agerar för egen räkning eller i förtroendeskap).

14) En mäklare-handlare registrerad enligt börslagen.

15) Ett försäkringsbolag enligt definitionen i 2 § 13 § i lagen om värdepappersmarknaden.

16) Ett "företagsutvecklingsföretag" enligt definitionen i avsnitt 2(a)(48) i lagen om investeringsbolag.

17) Ett investeringsbolag för småföretag med licens enligt avsnitt 301 (c) eller (d) i Small Business Investment Act från 1958.

18) Ett "privat affärsutvecklingsföretag" enligt definitionen i avsnitt 202(a)(22) i Advisers Act.

19) Verkställande direktör eller direktör. En fysisk person som är en verkställande tjänsteman, direktör eller generalpartner i partnerskapet eller generalpartnern och är en ackrediterad investerare som den termen definieras i en eller flera av kategorierna/styckena som numreras häri.

20) Enhet som ägs helt av ackrediterade investerare. Ett bolag, partnerskap, privat investeringsbolag eller liknande enhet vars aktieägare är en fysisk person som är en ackrediterad investerare, som den termen definieras i en eller flera av kategorierna/styckena som numreras häri.

Vänligen läs meddelandet ovan och markera rutan nedan för att fortsätta.

Singapore

+65 3105 1295

Taiwan

Kommer snart!

Hong Kong

R91, 3:e våningen,
Eton Tower, 8 Hysan Ave.
Causeway Bay, Hong Kong
+852 3002 4462

Marknadstäckning